dashboardMAXIMA GRUPE, UAB ,,maxima Grup S" Mon Se -- Vadov Tarpusavio Rotacija

TIDMIRSH penktadien , kovo 4 dien , vyks vadov rotacija šiose ,,Maxima Grup " grup s mon se: MAXIMA GRUP , UAB, MAXIMA LT, UAB, ,,MAXIMA Latvija" SIA, MAXIMA International Sourcing, UAB.

Dvejus metus did iausiai ,,Maxima grup s" monei ,,Maxima LT" vadovavusi Jolanta Bivainyt skiriama ,,Vilniaus prekybos", valdančios ,,Maxima grup ", direktore bei išrinkta valdybos pirmininke. iose pareigose J. Bivainyt keičia Andri Mikalausk , kuris koncentruojasi vien iš savo ir iki šiol tur t atsakomybi -- grup s e. komercijos vystym , ir toliau vadovaus monei ,,Radas".

,,Maxima LT" generaliniu direktoriumi paskirtas ir valdybos pirmininku išrinktas daugiau nei metus ,,Maxima Latvija" vadovav s Tomas Rupšys. ,,Maxima Latvija" mon s vair perima ir ,,Maxima grup s" valdybos nare tampa Karolina Zygmantait . Ji iki šiol jo ,,Maxima grup s" finans direktor s pareigas, o šias pareigas perima Povilas ulys, kuris pastaruosius dvejus metus vadovavo susijusioms bendrov ms ,, Ermi group" bei ,,Ermita ui". Nauj ja ,,Ermita o" bei ,,Ermi group" direktore ir valdybos pirmininke tampa Agn Vover . A. Vover bendrov s ,, MAXIMA International Sourcing" vadovavim perduoda laikinai direktoriaus pareigas eisiančiam mon s finans direktoriui Mykolui Navickui.

Taip pat nauj ketveri met kadencij pradeda ,,Maxima grup s" Steb toj taryba bei Audito komitetas. Steb toj tarybos nariai: Evelina Černien (pirminink ), Laimonas Devy is ir Manfredas Dargu is. Audito komitet sudarys: Irena Petruškevičien (pirminink ir nepriklausoma nar ), Rasa Milaši nien (nepriklausoma nar ) ir Evelina Černien .

J. Bivainyt , komentuodama pasikeitimus, sak : ,,,,Maxima LT" palieku kraunant vilkik maisto preki Ukrainos ,,Raudonajam kry iui". Prieš dien perdav me Lietuvos ,,Maisto bankui" 1000 rinkini b tin preki pab g liams. Pagalba tiek Ukrainoje esantiems mon ms, tiek ir ukrainiečiams šiuo metu atvykstantiems Lietuv tapo m s prioritetu. Tačiau ne ma iau svarbu atsakingai, jautria širdimi ir šaltu protu daryti tai, u k esame atsakingi kasdienin je savo veikloje: apr pinti šalies gyventojus maistu.

Naujasis ,,Maxima LT" vadovas silies puiki komand ir stabiliai veikianči mon . Gr tu vadovauti ,,Vilniaus prekybai", gavusi nepaprastai svarbios patirties, kaip kartu dirbti didel je komandoje moni net ir sud tingomis pandemin mis s lygomis."

,,Planuot rotacij svarst me atid ti, tačiau nutar me, kad dabartiniame kontekste šie numatyti pokyčiai dar labiau sutelks mones. Tai, kad vienu metu galime atlikti septyni vadov rotacij , rodo, kad su kolegomis esame pasiek tok susivokimo lyg , kai sugebame savo veikl matyti ne tik mon s, kurioje dirbame, apimtyje, bet visos moni grup s mastu. Tai leid ia greitai reaguoti verslo tendencijas ir pasiskirstyti atsakomyb mis pagal tai, kur tuo metu koncentruojam s ir kokia kryptimi veikiame. -- teig ,,Maxima grup s" valdybos pirmininkas Mantas Kuncaitis. -- Vadovaudama ,,Maxima LT" J. Bivainyt organizacij pak l nauj , aukštesn lyg . Vidin mon s kult ra, traukiant didel dal darbuotoj verslo sprendim pri mim , kuri skatino J. Bivainyt , prisid jo ne tik prie greitesni ir efektyvesni proces mon je, bet taip pat suteik galimyb mon s darbuotojams imtis lyderyst s ir augti kaip vadovams. J. Bivainytei stojus prie ,,Vilniaus prekybos" vairo, dar daugiau d mesio gal sime skirti vienam pagrindini VP grup s prioritet -- e. komercijos vystymui, kuriam vis savo laik gal s skirti A. Mikalauskas."

Papildoma informacija

,,Maxima Grup " valdo prekybos tinklus ,,Maxima" (Baltijos šalyse), ,,Stokrotka" (Lenkijoje), ,,T-Market" (Bulgarijoje) ir elektronin maisto preki parduotuv ,,Barbora", veikianči Baltijos šalyse ir Lenkijoje.

,,Maxima Grup " priklauso ,,Vilniaus prekyba" moni grupei. ,,Vilniaus prekyba" per kitas dukterines mones valdo investicijas ma menin s prekybos ir vaistini tinklus bei nekilnojamojo turto projekt vystymo ir nuomos paslaug mones Baltijos šalyse, vedijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje.

Kontaktinis asmuo

Greta Koraliovien

Teisini paslaug vadov , MAXIMA GRUP , UAB

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AbETYenPnk3BK9LYXpt6ZH4dPLsBsFZFQcrb2tESiWuiM5mDw7VU88BwrlLSLFMmvuWKd2Vfzu9tEgQY82yjPYLjCZBA6K--8EimzlqtaGlTwMNHT-AjQUn4EWcAIWG2yetchhqcaVCOc9zPaWeAuw== ‘Her husband claims he knows nothing about it’: My late sister said I was named in her will. But her husband has not provided it. What now? ‘It’s getting expensive’: Our son’s wedding cost a fraction of our daughter’s upcoming nuptials. Should we give our other kids money to ensure all monetary gifts are equal? I’m 60, have ‘well into seven figures’ saved for retirement, and my only debt is a $60K HELOC. I want to retire at 62. Do I need a financial adviser to help, or can I navigate this myself? What the electric-vehicle boom means for charging-station business These two energy companies are shoveling cash to investors and their stock prices are cheap
Click Here To Get Funded!